Продажби  

Категория / Земя и парцели

16.268 %, равняващи се на 150.40 кв.м. от поземлен имот с идентификатор №40909.112.129 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, с административен адрес: гр.Кърджали, п.к. 6600, кв."Възрожденци", ул."Ангел Кънчев" №1, целият имот с площ 923 кв.м. Виж повече
1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.510 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, с площ 3539 кв. м., с адрес на поземления имот: гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, местност „ЯМАЧ". Виж повече
1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.511 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, с площ 3540 кв. м., с адрес на поземления имот: гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, местност „ЯМАЧ". Виж повече
½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72802.1.128 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Тополчане, общ.Кърджали, обл.Кърджали, с площ 3000 кв. м., находящ се в местността „МЕХМЕД ЙЕРИ" в землището на село Тополчане, община Кърджали, област Кърджали. Виж повече
1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, с административен адрес: гр. Кърджали, местност „ЕСКИ МЕЗАРЛЪК", целият с площ 1300 кв. м. /от които 1007 кв. м. - четвърта категория и 293 кв. м. - десета категория/. Виж повече