Продажби  

½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72802.1.128 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Тополчане, общ.Кърджали, обл.Кърджали, с площ 3000 кв. м., находящ се в местността „МЕХМЕД ЙЕРИ" в землището на село Тополчане, община Кърджали, област Кърджали. Виж повече
½ /една втора/ идеална част от: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 102,60 кв.м.; ПРИСТРОЙКА към жилищната сграда със застроена площ от 93,00 кв. м. и ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА- ГАРАЖ със застроена площ от 21,00 кв. м., построени с отстъпено право на строеж върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – IV, целият с площ от 700,00 кв. м. в кв.1 по подробния устройствен план на с.Сливарка, общ.Крумовград. Виж повече
1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, с административен адрес: гр. Кърджали, местност „ЕСКИ МЕЗАРЛЪК", целият с площ 1300 кв. м. /от които 1007 кв. м. - четвърта категория и 293 кв. м. - десета категория/. Виж повече
1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.395 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, с площ 664,00 кв. м., с адрес на поземления имот: гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, местност „АЙРЯН ДЕРЕ". Виж повече
1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, с административен адрес: гр. Кърджали, местност „АКАК", целият с площ 4000 кв. м. Виж повече
1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.509 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, с площ 3539 кв. м., с адрес на поземления имот: гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, местност „ЯМАЧ". Виж повече