Продажби  

„МАГАЗИННА ЧАСТ НА ДВЕ НИВА" с идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 40909.113.30.1.66

„МАГАЗИННА ЧАСТ НА ДВЕ НИВА“ с идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 40909.113.30.1.66 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и тринадесет, точка, тридесет, точка, едно, точка, шестдесет и шест/ по кадастралната карта на гр. Кърджали, одобрена със Заповед № РД 18 66/18.10.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК гр. Кърджали, находяща се в гр. Кърджали, кв. „Възрожденци“, в жилищен блок № 58 /бивш жилищен блок № 7/, в кв. 6, с административен адрес съгласно скица на СГКК: гр.Кърджали, п.к.6600 /шест хиляди и шестстотин/, кв.“Възрожденци“, бл.58 /петдесет и осем/, ет.0 /нула/, с предназначение: за търговска дейност, попадаща в сграда с идентификатор №40909.113.30.1 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и тринадесет, точка, тридесет, точка, едно/, в поземлени имоти с идентификатори 40909.113.30 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и тринадесет, точка, тридесет/ и 40909.113.33 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и тринадесет, точка, тридесет и три/, която магазинна част представлява един обем с две нива и съдържа: ниво на кота  1.50 /минус един метър и петдесет сантиметра/ със застроена площ 190.67 /сто и деветдесет цяло и шестдесет и седем стотни/ кв. м., състоящо се от две зали, два склада, два санитарни възела с преддверие и стълбище, и ниво на кота +1.30 /плюс един метър и тридесет сантиметра/ със застроена площ 82.60 /осемдесет и две цяло шестдесет стотни/ кв. м., състоящо се от зала, коридор, склад и санитарен възел с преддверие, ведно с принадлежащите на магазина 3.170% /три цяло и сто седемдесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и 3.170% /три цяло и сто седемдесет хилядни процента/ идеални части от правото на строеж и общо ползваната със съседния магазин входна площадка със застроена площ 44.00 /четиридесет и четири/ кв. м., при граници съгласно документ за собственост: югозапад магазин, северозапад магазин, горе апартамент и частично покрив и при граници съгласно схема: на същия етаж   обект № 40909.113.30.1.49, обект № 40909.113.30.1.50; над обекта   обект № 40909.113.30.1.30 и обект № 40909.113.30.1.31.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
Сродни статии: 16.268 % от поземлен имот с идентификатор №40909.112.129 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.510 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.511 ½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72802.1.128 1/2 идеална част от недвижими имоти, находяши се в с. Сливарка, общ. Крумовград 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.14 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.395 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.13 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.509
„МАГАЗИННА ЧАСТ НА ДВЕ НИВА“ с идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 40909.113.30.1.66