Продажби  

ЗАЛА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ИГРИ /Кафе - клуб/

0 Коментари
37

ОПИСАНИЕ ПО АКТ ЗА СОБСТВЕНОСТ   ЗАЛА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ИГРИ /Кафе   клуб/, находяща се в гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, представляваща самостоятелно обособена част от недвижим имот, Читалище „Христо Смирненски”, находящ се в пл.сн.№ 411 в кв.25 по плана на гр.Джебел, общ.Джебел, представляваща партерен етаж с обща застроена площ 299,36 кв.м., състояща се от: игрална зала, склад, крупие, офис, стая за персонала, предверие, умивалня с тоалетна   2 бр., коридор с външно стълбище, зала, коридор и авариен изход, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и толкова от правото на строеж върху земята в І строителна зона на гр.Джебел. Граници на обекта: североизток   улица „Васил Левски”, северозапад    „Младежки дом”, югоизток   ул.”Складови помещения от Културен дом”, югозапад   улица „Иван Вазов”.

ОПИСАНИЕ ПО СКИЦА   САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА  с идентификатор 20746.501.411.3.11 по кадастралната карта на гр. Джебел. Последно изменение със заповед: КД 14 09 35/19.03.2012 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК   КЪРДЖАЛИ. Адрес на имота: гр. Джебел, п.к. 6850, ул. „Васил Левски” № 12, ет.  1. Самостоятелният обект се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 20746.501.411. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 299,36 кв.м. Прилежащи части: припадащите се идеални части от общите части на сградата и толкова от правото на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 20746.501.411.3.8; Под обекта: няма; над обекта: няма.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
ЗАЛА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ИГРИ /Кафе - клуб/