Продажби  

½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72802.1.128

0 Коментари
149

½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72802.1.128 /седемдесет и две хиляди осемстотин и две, точка, едно, точка, сто двадесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Тополчане, общ.Кърджали, обл.Кърджали, одобрена със Заповед на КККР № РД-18-896/12.12.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, стар номер 000128 /нула, нула, нула, сто двадесет и осем/, с площ 3000 /три хиляди/ кв. м., находящ се в местността „МЕХМЕД ЙЕРИ“ в землището на село Тополчане ЕКАТТЕ 72802 /седемдесет и две хиляди осемстотин и две/, община Кърджали, област Кърджали, вид собственост - частна, вид територия - земеделска, категория - 7 /седем/, НТП - нива, при граници и съседи съгласно скица: поземлен имот с . идентификатор №72802.1.127, поземлен имот с идентификатор №72802.1.129, поземлен имот с идентификатор №72802.1.123 и поземлен имот с идентификатор №72802.1.1, и при граници и съседи съгласно акт за собственост: имот № 000127 - нива на наследниците на Ибрям Фейзулов Османов, имот № 000123 - пасище, мера на Общината - остатък, имот № 000129 - пасище, мера на Общината - остатък, имот № 000001 - Изк. Водна площ на Държавата.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
Сродни статии: „МАГАЗИННА ЧАСТ НА ДВЕ НИВА" с идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 40909.113.30.1.66 16.268 % от поземлен имот с идентификатор №40909.112.129 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.510 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.511 1/2 идеална част от недвижими имоти, находяши се в с. Сливарка, общ. Крумовград 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.14 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.395 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.13 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.509
½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72802.1.128