Продажби  

1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.510

0 Коментари
101

1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.510 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, двадесет и едно, точка, петстотин и десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, одобрени със Заповед на КККР № РД-18-66/18.10.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 3539 /три хиляди петстотин тридесет и девет/ кв. м., стар идентификатор №40909.21.25 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, двадесет и едно, точка, двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, с номер по предходен план: част от имот № 21025 /двадесет и една хиляди и двадесет и пет/, с адрес на поземления имот: гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, местност „ЯМАЧ“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/, при граници и съседи съгласно скица: поземлен имот с идентификатор № 40909.21.509, поземлен имот с идентификатор № 40909.21.69 и поземлен имот с идентификатор № 40909.21.66, поземлен имот с идентификатор № 40909.21.511 и поземлен имот с идентификатор № 40909.21.30.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
Сродни статии: „МАГАЗИННА ЧАСТ НА ДВЕ НИВА" с идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 40909.113.30.1.66 16.268 % от поземлен имот с идентификатор №40909.112.129 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.511 ½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72802.1.128 1/2 идеална част от недвижими имоти, находяши се в с. Сливарка, общ. Крумовград 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.14 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.395 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.13 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.509
1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.510