Продажби  

1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.395

0 Коментари
119

1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.395 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, двадесет и едно, точка, триста деветдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, одобрени със Заповед на КККР № РД-18-66/18.10.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 664,00 /шестстотин шестдесет и четири/ кв. м., стар идентификатор №40909.21.393 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, двадесет и едно, точка, триста деветдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, с номер по предходен план: част от имот № 021395 /нула, двадесет и една хиляди триста деветдесет и пет/, с адрес на поземления имот: гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, местност „АЙРЯН ДЕРЕ“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/, при граници и съседи съгласно скица: поземлен имот с идентификатор № 40909.21.9, поземлен имот с идентификатор № 40909.21.103, поземлен имот с идентификатор № 40909.21.396, поземлен имот с идентификатор № 40909.21.12 и поземлен имот с идентификатор № 40909.21.10.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
Сродни статии: „МАГАЗИННА ЧАСТ НА ДВЕ НИВА" с идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 40909.113.30.1.66 16.268 % от поземлен имот с идентификатор №40909.112.129 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.510 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.511 ½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72802.1.128 1/2 идеална част от недвижими имоти, находяши се в с. Сливарка, общ. Крумовград 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.14 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.13 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.509
1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.395