Продажби  

1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.14

0 Коментари
39

1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.14 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, двадесет и едно, точка, четиринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, одобрени със Заповед № РД-18-66/18.10.2006г. Изпълнителния директор на АК, с административен адрес: гр. Кърджали, местност „ЕСКИ МЕЗАРЛЪК“, с трайно предназначение: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор имот № 21014 /двадесет и една хиляди и четиринадесет/ по картата на землището на гр. Кърджали, целият с площ 1300 /хиляда и триста/ кв. м. /от които 1007 /хиляда и седем/ кв. м. - четвърта категория и 293 /двеста деветдесет и три/ кв. м. - десета категория/, при граници на имота съгласно скица: поземлен имот с идентификатор № 40909.21.16, поземлен имот с идентификатор № 40909.21.57, поземлен имот с идентификатор № 40909.21.19, поземлен имот с идентификатор № 40909.21.13, поземлен имот с идентификатор № 40909.21.107, и поземлен имот с идентификатор № 40909.21.228, при следното ограничение при ползването на имота: Имотът попада в зона със замърсяване BIII.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
Сродни статии: „МАГАЗИННА ЧАСТ НА ДВЕ НИВА" с идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 40909.113.30.1.66 16.268 % от поземлен имот с идентификатор №40909.112.129 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.510 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.511 ½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72802.1.128 1/2 идеална част от недвижими имоти, находяши се в с. Сливарка, общ. Крумовград 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.395 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.13 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.509
1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.14