Продажби  

1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.13

0 Коментари
90

1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.13 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, двадесет и едно, точка, тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, одобрени със Заповед № РД-18-66/18.10.2006г. Изпълнителния директор на АК, с административен адрес: гр. Кърджали, местност „АКАК“, с трайно предназначение: земеделска земя, с начин на трайно ползване: нива, целият с площ 4000 /четири хиляди/ кв. м., стар идентификатор имот № 21013 /двадесет и една хиляди и тринадесет/, при граници на целия имот съгласно скица: поземлен имот с идентификатор № 40909.21.107, поземлен имот с идентификатор № 40909.21.14, поземлен имот с идентификатор № 40909.21.19, поземлен имот с идентификатор № 40909.21.104, при следното ограничение при ползването на имота: Имотът попада в зона със замърсяване BIII.

0.0
Последна актуализация на:: четвъртък 14 ноември 2019 13:16
Сродни статии: „МАГАЗИННА ЧАСТ НА ДВЕ НИВА" с идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 40909.113.30.1.66 16.268 % от поземлен имот с идентификатор №40909.112.129 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.510 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.511 ½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72802.1.128 1/2 идеална част от недвижими имоти, находяши се в с. Сливарка, общ. Крумовград 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.14 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.395 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.509
1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.13