Продажби  

16.268 % от поземлен имот с идентификатор №40909.112.129

0 Коментари
26

16.268 % /шестнадесет цяло двеста шестдесет и осем хилядни процента/, равняващи се на 150.40 /сто и петдесет цяло и четиридесет стотни/ кв.м. от поземлен имот с идентификатор №40909.112.129 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и дванадесет, точка, сто двадесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, одобрени със Заповед №РД 18 66/18.10.2006г. на Изпълнителния директор на АК гр.София и изменени със Заповед №КД 14 09 216/08.09.2011г. на Началника на СГКК  Кърджали с административен адрес: гр.Кърджали, п.к. 6600, кв.“Възрожденци“, ул.“Ангел Кънчев“ №1 /едно/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, целият имот с площ 923 /деветстотин двадесет и три/ кв.м.,  при съседи на целия имот съгласно скица: имоти с идентификатори №40909.112.145, №40909.112.369, №40909.112.143 и №40909.112.130.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
Сродни статии: „МАГАЗИННА ЧАСТ НА ДВЕ НИВА" с идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 40909.113.30.1.66 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.510 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.511 ½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72802.1.128 1/2 идеална част от недвижими имоти, находяши се в с. Сливарка, общ. Крумовград 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.14 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.395 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.13 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.509
16.268 % от поземлен имот с идентификатор №40909.112.129