Продажби  

„МАГАЗИННА ЧАСТ НА ДВЕ НИВА" с идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 40909.113.30.1.66 по кадастралната карта на гр. Кърджали, с административен адрес: гр.Кърджали, кв."Възрожденци", бл.58, ет.0, която магазинна част представлява един обем с две нива и съдържа: ниво на кота 1.50 със застроена площ 190.67 кв. м., и ниво на кота +1.30 със застроена площ 82.60 кв. м., ведно с принадлежащите на магазина 3.170% идеални части от общите части на сградата и 3.170% идеални части от правото на строеж. Виж повече
16.268 %, равняващи се на 150.40 кв.м. от поземлен имот с идентификатор №40909.112.129 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, с административен адрес: гр.Кърджали, п.к. 6600, кв."Възрожденци", ул."Ангел Кънчев" №1, целият имот с площ 923 кв.м. Виж повече
0 Коментари
ПАРКОМЯСТО №4, с площ 15,64 кв.м., представляващо 1/20 идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор №40909.112.129.1.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, с адрес на имота: гр.Кърджали, П.К.6600, кв."Възрожденци", ул."Ангел Кънчев" №1, ет. 1, гараж 20 бр. паркоместа, който самостоятелен обект се намира в сграда №1, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №40909.112.129, с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата съгласно скица на СГКК: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: няма, ведно с припадащите се 0,593 идеални части от правото на строеж. Виж повече
0 Коментари
ПАРКОМЯСТО №5, с площ 15,61 кв.м., представляващо 1/20 идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор №40909.112.129.1.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, с адрес на имота: гр.Кърджали, П.К.6600, кв."Възрожденци", ул."Ангел Кънчев" №1, ет. 1, гараж 20 бр. паркоместа, който самостоятелен обект се намира в сграда №1, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №40909.112.129, с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата съгласно скица на СГКК: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: няма, ведно с припадащите се 0,591 идеални части от правото на строеж. Виж повече
0 Коментари
ПАРКОМЯСТО №18, с площ 11,90 кв.м., представляващо 1/20 идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор №40909.112.129.1.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, с адрес на имота: гр.Кърджали, П.К.6600, кв."Възрожденци", ул."Ангел Кънчев" №1, ет. 1, гараж 20 бр. паркоместа, който самостоятелен обект се намира в сграда №1, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №40909.112.129, с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата съгласно скица на СГКК: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: няма, ведно с припадащите се 0,451 идеални части от правото на строеж. Виж повече
0 Коментари
ПАРКОМЯСТО №19, с площ 11,90 кв.м., представляващо 1/20 идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор №40909.112.129.1.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, с адрес на имота: гр.Кърджали, П.К.6600, кв."Възрожденци", ул."Ангел Кънчев" №1, ет. 1, гараж 20 бр. паркоместа, който самостоятелен обект се намира в сграда №1 разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №40909.112.129, с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата съгласно скица на СГКК: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: няма, ведно с припадащите се 0,451 идеални части от правото на строеж. Виж повече
1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.510 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, с площ 3539 кв. м., с адрес на поземления имот: гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, местност „ЯМАЧ". Виж повече
1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.21.511 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, с площ 3540 кв. м., с адрес на поземления имот: гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, местност „ЯМАЧ". Виж повече